Onze privacy-verklaring

Wij vinden het belangrijk dat er correct wordt omgegaan met je persoonsgegevens en daarom gingen wij altijd al zorgvuldig met je gegevens om. Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 is ingegaan, hebben wij onze Privacy-verklaring aangepast. We hopen hiermee een nog duidelijker beeld te geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verder in deze verklaring:
In het kort
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers
Verstrekking aan derden
Bewaartermijn
Beveiliging
Rechten omtrent je gegevens
Klachten
Vragen

In het kort

Er zijn gegevens van je bij ons opgeslagen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy-verklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vooraf vragen we je om toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

De Zilverboom is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy-verklaring (of in algemenere zin) vragen hebt, dan kan dit via de link onder het kopje “Vragen” onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door De Zilverboom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Deelname aan de activiteiten van De Zilverboom.
  • Het geven van (medisch) advies m.b.t. deelname aan deze activiteiten.
  • Indien je je daarvoor zelf aangemeld hebt: het versturen van onze nieuwsbrief.
  • Administratieve doeleinden, zoals het versturen van bevestigings-e-mails en informatieberichten m.b.t. deelname aan de activiteiten van De Zilverboom en het maken van facturen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Medische informatie voor zover van belang voor deelname aan onze Ayahuasca ceremonies
  • Informatie over uw ervaring met Ayahuasca en andere geestverruimende middelen
  • Informatie over het gebruik van geestverruimende middelen in de periode rondom je deelname aan een ceremonie
  • Je motivatie voor deelname aan een ceremonie

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het begeleiden van de ceremonies.
  Alleen de begeleiders die bij een bepaalde ceremonie aanwezig zijn ontvangen vooraf ter informatie gegevens van de deelnemers (alleen naam, leeftijd, ervaring en motivatie). Zij verwijderen deze informatie z.s.m. na afloop van de ceremonie.
 • Het geven van medisch advies m.b.t. deelname aan een Ayahuasca ceremonie
  Je medische gegevens worden in dit geval anoniem doorgestuurd naar onze medische adviseur. Zijn advies wordt door onze administratie aan je doorgegeven.
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie.
  Ons administratiekantoor heeft deels inzicht in onze financiële gegevens, zoals bankafschriften.
 • Het onderhouden en waar nodig uitbreiden/repareren van onze website.
  De webontwikkelaar heeft toegang tot alle opgeslagen informatie in de database.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou kunnen opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

De Zilverboom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Zilverboom van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Als je je bij De Zilverboom aanmeldt voor een van de Ayahuasca-ceremonies wordt je in het online reserveringssysteem gevraagd een account aan te maken en een vragenformulier in te vullen. Naar aanleiding van je antwoorden kunnen wij beoordelen of je veilig kunt deelnemen aan een ceremonie.
Je hebt ten allen tijde de mogelijkheid zelf je gegevens in te zien en/of aan te passen. Ook kun je de ingevulde informatie in het vragenformulier zelf verwijderen. Wil je ook je accountgegevens verwijderen, dan kun je ons een e-mailberichtje sturen via administratie@zilverboom.nl. Wij zullen je account dan direct verwijderen.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Met het aanmaken van een account en het invullen van het formulier geef je ons toestemming om je persoonsgegevens verwerken. Je hebt altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.